De bestuursraad ... even voorstellen

Volgens het Vlaams eredienstendecreet van 7 mei 2004 moet elke kerkgemeente een bestuursraad hebben. Namens de kerkgemeente beheert die bestuursraad alle materiële zaken die de uitoefening van de eredienst mogelijk maken. Met andere woorden, dat zijn onze Kapel, alle andere goederen en het geld van de gemeente. Daarnaast is de bestuursraad het aanspreekpunt van de overheid en, voor wat administratieve zaken betreft, van de VPKB. De bestuursraad bestaat uit de predikant (vacature) en vijf verkozen leden, die elk een mandaat van zes jaar hebben en steeds herkiesbaar zijn.  Ook dat is voorgeschreven door het eredienstendecreet. Momenteel zijn er twee plaatsen vacant.

De bestuursraad doet alle uitgaven van de kerkgemeente en legt daar jaarlijks verantwoording over af. Van de onderhoudskosten aan de Kapel wordt een deel gesubsidieerd door een drietal gemeenten (Brasschaat, Kapellen en Antwerpen). De overige inkomsten komen hoofdzakelijk van v.z.w. De Olijftak.

V.z.w. De Olijftak staat naast de kerkgemeente. Zoals de naam al zegt is ze onderworpen aan de Belgische wetgeving op v.z.w.’s. Net als de kerkgemeente behartigt ze de materiële zaken van onze gemeente, maar dan met de nadruk op het werven van vrijwillige bijdragen onder de leden en sympathisanten. Om praktische redenen bestaat de raad van bestuur uit dezelfde personen als de bestuursraad van de kerkgemeente, met het ene verschil dat de predikant geen formeel lid is, maar de kerkenraad ambtshalve vertegenwoordigt.

 

 

terug

Adresgegevens

Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België

Ds Katelijne Depoortere
Tel: +32 (0)3.2368154
of raadpleeg onze Nieuwsbrief